Locked History Actions

Žodynas/C

C

C

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

CSRF

Cross Site Request Forgery

Kryžminis svetainės užklausos klastojimas

CGI

Common Gateway Interface

CGI programavimas

CBC padding attack

CBC priedų ataka

CA

Certificate Authority

Sertifikatų centrai

CD

Collision detection

Susidūrimų (kolizijų) aptikimas

CNAME

Canonical Name

Kanoninis vardas

COMSEC

Communication security

Ryšių saugumas

CALEA

Communications Assistance for Law Enforcement Act

Įstatymas leidžiantis klausytis telefoninių pokalbių slaptosioms tarnyboms

COMPUSEC

Computer security

Kompiuterio saugumas

Capacity

Talpa

CBC

Cipher Block Chaining

Šifruojamo bloko prirakinimas

CC

Common Criteria

Bendrasis kriterijus

CCITT

Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique

Tarptautinis telegrafo ir telefono konsultacinis komitetas

CCMP

Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol

Skaitiklio Rėžimas su Šifravimo Bloko Jungimo Žinutės Autorizacijos Kodu Protokolas

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol

Iššūkio rankos paspaudimo autentifikaijos protokolas

Confidentiality

Konfidencialumas

C-I-A

Confidentiality, Integrity, Availability

Konfidencialumas, vientisumas, pateikiamumas

CDSA

Common Data Security Architecture

Bendra duomenų saugumo architektūra

CDP

Content Delivery Provider

Įvykdytas turinio pristatymas

CIFS

Common Internet File System

Bendra interneto failų sitema

CIR

Committed Information Rate

Virtualaus kanalo duomenų srautas

Cisco-pingball

CDP

Cisco Discovery Protocol

Cisco aptikimo protokolas

Circuit switching

Kanalų komutavimas

*

cmp

Palyginimas

CobiT

Control Objectives for Information and related Technology

Informacijos ir su ja susijusių technologijų valdymo tikslų neoficialus standartas

COM

COM port

Serijinis COM prievadas

Conectionless

Besujungiminė

Connection to the wireless network

Prisijungimas prie bevielių ryšių tinklų

Commwarrior

Ryšio karys

Computer system

Kompiuterių sistema

CLNP

ConnectionLess Network Protocol

Besujungiminis tinklo protokolas

CMM

Capability Maturity Model

Gebos brandos modelis

cp

cp

Linux komanda kopijuoti

CRC

Cyclic Redundancy Check

Cikliškas pertekliškumo patikrinimas

CRAMM

CCTA Risk Analysis and Management Method

Informacijos apsaugos rizikų analizės ir valdymo metodika

CTMC

Continuous Time Markov Chain

Tolydaus laiko Markovo grandinė

cluster

sankaupa

Cypher

Šifras

COCOMO

The Constructive Cost Model

Preliminarus kainos modelis

Cookie poisoning

Sausainių užnuodijimas

Cookie stealing

Slapukų vogimas

CORBA

The Common Object Request Broker Architecture

CRA

Challenge-response Authentication

Įšukio-atsakymo autentifikacija

CRL

Certificate revocation list

Sertifikato panaikinimo sąrašas

CSTVRP

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program

Techninio kompiuterių pažeidžiamumo informuojančioji programa

Dažnų objektų užklausų tarpininkavimo architektūra

Chinese wall model

Kinijos sienos modelis

CAIDA

Cooperative Association for Internet Data Analysis

Bendradarbiaujanti asociacija interneto duomenų analizei

CW

Congestion window

"Susigrūdimo" langas

Core network

Pagrindinis tinklas

CER

Canonical Encoding Rules

Kanoninės kodavimo taisyklės

CTO

Chief Technology Officer

Tinklo technologijų tarnybos vadovas

CEO

Chief Executive Officer

Generalinis direktorius

CPU Ring

Central Processor Unit Ring

Procesoriaus žiedas

CSMA/CD

Carrier sense multiple access with collision detection

CSMA/CD

CSO

Chief security officer

Vyriausias saugumo pareigūnas

Cert Publishers

Sertifikatų publikuotojai

Caching

Podėliavimas

cipher

šifras

Cloud computing security

Debesų kompiuterijos saugumo užtikrinimas

Computers Network Traffic Flow Anomalies

Kompiuterių tinklo paketų srauto anomalijos

Cyber-Social engineering

Kibersocialinių sistemų inžinerija