Locked History Actions

funkction ls

Funkcijos ls aprašymas

  • ls - informacijos apie failus ir katalogus išvedimas

SINTAKSĖ

  • ls [-R] [-a] [-d] [-C] [-x] [-m] [-l] [-n] [-o] [-g] [-r] [-t] [-u] [-c]
    • [-p] [-F] [-b] [-q] [-i] [-s] [-f] [vardas ...]

APARAŠYMAS

Kiekvienam katalogo vardui komanda ls išveda visų įeinančių į šį katalogą failų sąrašą; failams – kartojamas failo vardas ir išvedama papildoma informacija, atitinkanti nurodytas vėliavėles. Pagal nutylėjimą failų vardai išvedami abėcėlės tvarka. Jeigu vardai nėra užduoti – išvedamas esamo katalogo turinys. Jeigu užduota keletas argumentų, jie rikiuojami abėcėlės tvarka, tačiau iš pradžių visada eina failai, o po to katalogai su jų turiniais.

Egzistuoja trys pagrindiniai išvedimo formatai. Pagal nutylėjimą išduodama po vieną failą kiekvienoje eilutėje; vėliavėlės -C ir -x leidžia išduoti informaciją keliais stulpeliais, o vėliavėlė -m užduoda laisvą formatą. Išvedimo formato apibrėžimui, nurodant vėliavėles -C, -x ir -m, naudojamas aplinkos COLUMNS kintamasis, kurio vertė lygi išvedamos eilutės simbolių skaičiui. Jeigu šis kintamasis nenustatytas, naudojama duomenų bazė terminfo ir TERM aplinkos kintamojo vertė. Jeigu šita informacija nepasiekiama, išvedamos eilutės ilgis būna lygus 80.

ls komanda apdoroja šitas vėliavėles: -R Rekursiniu būdu apeiti sutinkamus sub-katalogus. -a Išvesti visų failų sąrašą (paprastai failai, kurių vardai prasideda tašku, t.y. paslėpti failai, nebeišvedami). -d Jeigu argumentas tai katalogas, - išvesti tik jo varą, o ne turinį. Dažnai naudojamas su vėliavėlę -l duomenims apie katalogo būseną gauti. -C Išvedimas keliais stulpeliais su rūšiavimu pagal stulpelius. -C Išvedimas keliais stulpeliais su rūšiavimu pagal eilutes. -m Išvedimas laisvu formatu, failų vardai atskiriami kableliais. -l Išvedimas ilgu formatu: prieš failų vardus išduodama informacija apie pasiekimo teises, nuorodų į failą skaičius, savininko ir grupės vardai, dydis baitais ir paskutinio pakeitimo laikas (žiūrėti žemiau). Jeigu failas specialus, dydžio lauke išvedamas vyriausias ir jauniausias įrenginio numeriai. -n Tas pats, kaip ir -l, bet savininko ir grupės identifikatoriai išvedami skaičiaus pavidalu, o ne vardų. -o Tas pats, kaip ir -l, bet grupės identifikatorius neišvedamas. -g Tas pats, kaip ir -l, bet savininko identifikatorius neišvedamas. -r Pakeisti rūšiavimo tvarką į atvirkštinę pagal abėcėlę; esant vėliavėlei -t, iš pradžių išvesti senesnius failus. -t Failų vardai rikiuojami ne pagal abėcėlę, o pagal laiką (iš pradžių rodomi naujausi failai). Pagal nutylėjimą naudojamas paskutinio pakeitimo laikas. (Žr. taip pat vėliavėles -u ir -c). -u Vietoj paskutinio pakeitimo laiko naudojamas paskutinės prieigos laikas rūšiavimui (su vėliavėlę -t) ir išvedimui (su vėliavėlę -l). -c Vietoj paskutinio pakeitimo laiko naudojamas failo deskriptoriaus paskutinio pakeitimo laikas (t.y. failo sukūrimo laikas, prieigos prie failo teisių pasikeitimo laikas ir t.t.) rūšiavimui (su vėliavėlę -t) ar išvedimui (su vėliavėlę -l). -p Jeigu failas yra katalogas, - išduoti po jo vardo simbolių /. -F Jeigu failas yra katalogas, - išduoti po jo vardo simbolių /; jeigu failas yra vykdomasis, - išduoti po jo vardo simbolių *. -b Išduoti nespausdintinius simbolius, įeinančius į failo vardą, aštuntainių skaičių pavidalu (\ddd). -q Išduoti nespausdintinius simbolius, įeinančius į failo vardą, simboliu ?. -i Pirmajame stulpelyje išduoti failų deskriptorių numerius. -s Išduoti failų dydžius blokais (įskaitant netiesioginius blokus). -f Atpažinti kiekvieną argumentą, kaip katalogą, ir išvesti jo turinį. Ši vėliavėlė atšaukia -l, -t, -s, -r vėliavėles ir įjungia vėliavėlę -a. Failų vardų rūšiavimas nedaromas; vardai išduodami tokia tvarka, kokia jie yra išvardinti kataloge. Failo pasiekimo režimas, nurodant vėliavėlę -d, išvedamas 10-ies simbolių pavidalu. Pirmasis simbolius reiškia: d Failas yra katalogas. b Failas yra specialusis blokinis failas. c Failas yra specialusis simbolinis failas. p Failas yra įvardintas kanalas. - Paprastas failas.

Likę 9 simboliai padalinami į tris grupes po tris simbolius: savininko pasiekimo teisės, kitų vartotojų iš savininko grupės pasiekimo teisės, visų kitų vartotojų pasiekimo teisės. Kiekvienos grupės viduje naudojami tris simboliai, reiškiantys failo skaitymo, rašymo ir vykdymo teises atitinkamai. Katalogui vykdymo teisė reiškia peržiūros teisę, ieškant reikiamo failo.

Naudojant komandą

  • ls -l /util/by

rezultatas atrodo apytikriai taip: -rwxr-xr-x 1 root sys 50 Jun 22 10:42 /util/by

Skaitant iš dešinės į kairę galima pastebėti, kad failo /util/by turinys paskutinį kartą buvo pakeistas 10:42 val. sausio 22 dieną. Failo dydis 50 baitų. Šito failo savininkas priklauso sys grupei, beje jis yra supervartotojas (įėjimo vardas root). Sekantis skaičius, šiuo atveju 1, reiškia nuorodų į failą /util/by skaičių. Galiausiai, minusų ir raidžių seka parodo, kad savininkas, grupės nariai ir kiti vartotojai gali skaityti ir vykdyti failą, o savininkas (ir tik jis) turi teisę rašyti į failą.

Teisės žymimos tokiu būdu: r Teisė skaityti failą. w Teisė rašyti į failą. x Vykdymo teisė (paieškos kataloge teisė). - Duotos pasiekimo teisės nėra. l Pasiekimo blokavimo įskaitymas (grupės identifikatoriaus persidiegimo bitas lygus 1, vykdymo teisės grupės nariams bitas lygus 0). Išvedamas vykdymo teisės grupės nariams vietoje. s Teisė perdiegti grupės identifikatorių ar vartotojo identifikatorių ir failo vykdymo teisė grupės nariams ir savininkui. S Neapibrėžta bitų kombinacija: savininko identifikatoriaus perdiegimo teisė yra, o failo vykdymo teisės savininkui nėra. t Įdiegtas nekintamumo bitas [žr. chmod] failui, kurį gali vykdyti kiti vartotojai. Jis yra kitų vartotojų vykdymo teisės vietoje. T Įdiegtas nekintamumo bitas, o vykdymo teisės kitiems vartotojams nėra. Jis yra kitų vartotojų vykdymo teisės vietoje.

PAVYZDŽIAI

Jeigu failas turi režimą

-rwxr--r--

jis pasiekiamas savininkui skaitymui, rašymui ir vykdymui, o grupės nariams ir kitiems vartotojams - tik skaitymui. Beje, pagal nutylėjimą serveriuose failai kuriami su tokiomis teisėmis: -rw-r


t.y. failo savininkas turi teisę skaityti ir rašyti į failą, grupės, kuriai priklauso failo savininkas, nariai turi teisę skaityti, o visi kiti vartotojai visiškai neturi jokių teisių.

Režimas

-rwsr-xr-x

parodo, kad failo savininkas turi teisę skaityti, rašyti ir vykdyti failą, o grupės nariai ir kiti vartotojai - turi teisę tik skaityti ir vykdyti failą. Leistas vartotojo identifikatorius perdiegimas į failo savininko identifikatorių.

Esant režimui

-rw-rwl--

failas pasiekiamas skaitymui ir rašymui tik tai savininkui ir grupės nariams; gali būti blokuotas esant prieigai.

Komanda

ls -a

išves visų failų, esančių duotame kataloge, vardus, įskaitant ir tuos, kurie prasideda tašku ir paprastai neišvedami.

Komanda

ls -aisn

išves įvairią informaciją: visų failų sąrašą, įskaitant ir tuos, kurie paprastai ne išvedami (a); failų deskriptorių numeriai bus išvesti kairiajame stulpelyje (i); failų dydžiai (blokais) išvedame antrajame stulpelyje (s); ir bus išvesti savininkų ir grupių skaitiniai identifikatoriai (n).

FAILAI

  • /etc/passwd Vartotojų identifikatoriai (skirti ls -l ir ls-o). /etc/group Grupių identifikatoriai (skirti ls -l ir ls -o). /usr/lib/terminfo/?/* Duomenys apie terminalą.

TAIP PAT ŽR. chmod, find.

SIURPRIZAI

Nespausdintini simboliai failų varduose gali iškraipyti išvedimą. Juos geriau visiškai nenaudoti.