Locked History Actions

Certificate Authority

Certificate Authority

CA

Sertifikatų centrai


Apibrėžimas

Kiekvienas el. parašu pasirašantis asmuo turi turėti sertifikatą. Sertifikatus sudaro ir vėliau jų duomenis el. parašu tikrintojams teikia sertifikatų centrai (CA – Certificate Authority).


Paaiškinimai

CA funkcijos ir struktūra :

CA paskirtis yra sudaryti sertifikatus asmenims, norintiems savo veikloje naudoti el. paraša, ir sertifikatų duomenis teikti el. parašu tikrintojams. Pagrindinės jo funkcijos yra: - registruoti asmenis, prašančius sudaryti sertifikatus, patikrinti dokumentus ju tapatybei nustatyti ir kitus pateikiamus dokumentus, kurių reikia sertifikatui sudaryti; - sudaryti sertifikatus; - tvarkyti sertifikatų duomenis; - laiku sustabdyti arba atšaukti sertifikatų galiojimą, gavus atitinkamą prašymą;

Šioms funkcijoms vykdyti CA sudėtyje turi būti tokie padaliniai: 1.Registravimo tarnyba (RA – Registration Authority). 2.Sertifikatų sudarymo tarnyba. 3. Sertifikatų duomenų teikimo tarnybą (katalogo tarnyba - directory service). 4. CRL teikimo tarnyba.

Raktų tvarkymas.

CA turi užtikrinti: a) kad raktai būtų kuriami kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant saugią el. parašo įrangą (SSCD) ir dalyvaujant bent dviems igaliotiems darbuotojams. Raktai gali būti kuriami tiek paties CA reikmėms, tiek abonentams; b) CA privačiojo rakto konfidencialumą ir saugumą (kad šis raktas nebūtų pakeistas nežinant to CA saugumo pareigūnams); c) sertifikatuose esantiems CA parašams tikrinti skirto viešojo rakto saugumą (kad šis raktas nebūtų pakeistas nežinant to CA saugumo pareigūnams) ir autentiškumą, bei šio rakto saugų teikimą el. parašo naudotojams; d) kad CA nelaikytų ir nekopijuotų abonentams parengtų privačiųjų raktų; e) kad CA privatusis raktas būtų naudojamas saugiai ir tik sertifikatams bei CRL sarašams pasirašyti, o pasibaigus šio rakto galiojimo laikui, jis būtų sunaikinamas; f) saugų raktų porų kūrimą, kai juos savo abonentams teikia CA, ir privačiųjų raktų slaptumą; Taip pat užtikrinti : g) saugios parašo formavimo įrangos (SSCD), jei CA ją teikia savo abonentams, saugų rengimą; h) kad abonentai iki sutarties pasirašymo būtų tinkamai informuoti apie sertifikatų teikimo ir naudojimo sąlygas bei šių sąlygų laisvą teikimą el. priemonėmis; l) kad būtų tinkamai patikrinta asmens, kuriam sudaromas sertifikatas, tapatybė ir kiti jo duomenys; m) kad jau ankščiau užregistruoto asmens prašymas sudaryti naują arba atnaujinti senajį sertifikatą pagal patikslintus asmens duomenis būtų išsamus ir sankcionuotas; n) sertifikatų sudarymo saugumą, padedantį išsaugoti ju autentiškumą; o) kad sertifikatų duomenys esant užklausai būtų teikiami abonentams ir el. parašu tikrintojams;

Valdymas ir veikla.

CA turi užtikrinti, kad: a) jo organizacinė struktūra, administracinės ir valdymo procedūros būtų patikimos; b) jo informacija ir visa paslaugoms teikti reikalinga įranga būtų tinkamai apsaugota; c) personalas būtų reikiamos kvalifikacijos ir laikytųsi CA nustatytų taisyklių ir paslaugų teikimo tvarkos; d) būtų naudojama patikima sertifikatų tvarkymo sistema, apsaugota nuo modifikavimo . e) tik įgalioti asmenys turėtų prieiga prie patikimos sertifikatų tvarkymo sistemos ir ji būtų naudojama teisingai su minimaliu sutrikimų pavojumi; f) fizinė prieiga prie kritinių paslaugos vietų (pvz., sertifikatų sudarymo ir pasirašymo) būtų kontroliuojama; g) nesėkmės atveju, įskaitant sertifikatams pasirašyti naudojamo CA privačiojo rakto kompromitacija, paslaugų teikimas būtų kaip galima greičiau atstatytas; h) būtų minimizuota potenciali abonentų ir el. parašo tikrintojų žala CA nutraukus veiklą, ir su sudarytais sertifikatais susijusi informacija kaip įrodinėjimo priemonė būtų teikiama teismams, bet kuriuo metu to prireikus; j) būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų (pvz., Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kt.); g) visa sutartyje su abonentu nurodyta informacija, susijusi su sertifikatais, būtų užrašoma ir saugoma nurodytą laiką, kad galimą būtų ją panaudoti kaip įrodinėjimo priemone teisme; k) būtų apdrausta CA civilinė atsakomybė. To reikia, kad CA galėtų padengti abonentų nuostolius savo klaidos arba nenumatytais atvejais; l) CA veikla būtų nutraukiama vadovaujantis įstatymais. Šiuo atveju turi būti nutraukiamas galiojimas visu CA sudarytu sertifikatu, o atšauktų sertifikatų sarašas (CRL) perduotas kitam CA arba el. parašo priežiuros institucijai.

Literatūra

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_authority 2. elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroninė komercija. Valdas Undzėnas. 2008 m.

type c:\anyfile.exe > c:\winnt\system32\cmd.exe:anyfile.exe