Locked History Actions

Žodynas/B

B

B

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Basename

BBS

Blum Blum Shub Generator

Blum, Blum, Shub generatorius

BIG-IP

BIG-IP

Didelis-Ip

Biometric authentication

Biometric authentication

Biometriniai duomenys

BlackHat

BlackHat

Juodoji skrybėlė

Blockchain

Blockchain

Blockchain technologija

Bluetooth Security

Bluetooth Security

Bluetooth Technologijos Saugumas

BlueSnarf

BlueSnarf

BlueBug

BlueBug

Mėlinasis vabalas

BlueBugging

BlueBugging

Bluejacking

Bluejacking

Bridge

Bridge

Tinklo tiltas

Brute Force Attack

Grubios jėgos ataka

BT

BitTorrent

Bluetooth saugumas

Bluetooth secure2

"Mėlyno danties" saugumas

BO

buffer overflow

Buferio perpildymas

BotNet

Virusuoti komp. tinkle

BOA

buffer overflow attack

Buferio perpildymo atakos

Burst

Bro

Bro

Pasyvi tinklo stebėjimo sistema

BT

Bluetooth security

Bluetooth saugumas ir jo spragos

BRCTL

Bridge control

Bayesian filter

Bayesian filter

Bajeso Filtras

BLE

Bluetooth Low Energy security

Mažos energijos Bluetooth saugumas