Locked History Actions

Žodynas

Komentarai Žodynas/Komentarai

Turinys Žodynas/Turinys


Raidynas

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


0

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

3G

Third generation

Trečioji karta

4G

Fourth generation

Ketvirtoji karta

6to4 tunnel

6to4 tunnel

6to4 tunelis

802.11a

802.11b

802.11g

802.11n

802.1q

802.1D

802.1x

802.1x authentication protocol

802.1x autentifikavimo protokolas

802.3

802.3bz

10Base-T Standard

10Base-T Standartas

10Base-5 Standard

10Base-5 Standartas

10Base-2 Standard

10Base-2 Standartas

25GbE

25 Gigabit Ethernet

25 Gigabitų Ethernet


A

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Auto-complete forms attacks

Auto-complete formų atakos

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile

Pažangus audio dalinimosi profilis

A5/1

A5/1 algorithm

A5/1 algoritmas

A5/1_2

A5/1_2 algorithm

A5/1_2 algoritmas

A5/2

A5/2 algorithm

A5/2 algoritmas

A5/3

A5/3 algorithm

A5/3 algoritmas

Android OS security

Android OS saugumas

Auditing

Programos-revizoriai

A3/A8

A3/A8 algorithms

A3/A8 algoritmai

AAA

AAA protocol

AAA protokolas

AAD

additional authenticated data

papildomos autentifikacijos duomenys

ABAC

attribute-based access control

prieinamumo kontrolė, paremta požymiais

ACE

Adaptive Cryptographic Engine

Prisitaikantis kriptografijos mechanizmas

ACK

Acknowledgement

patvirtinimas

AD

Active directory

Direktorijų sistema

Adware

Reklaminė programa

AES

Advanced Encryption Standard

Pažangaus šifravimo standartas

ACL

Access Control List

Pasiekimo valdymo sąrašas

AIK

Attestation Identity Key

Atestavimo raktas

AH

Authentication Header

Autentifikacijos preambulė

AK

Authorization Key

Autorizacijos Raktas

AL

Assurance Level

Saugumo užtikrinimo lygis

Always-on DRM

Always-on DRM

Nuolatinio ryšio skaitmeninio turinio apsauga

AN

Activity Networks

Veiklos tinklai

Anycast

ANSI

American National Standards Institute

JAV valstybinis standartų institutas

AoIP

Audio over IP

Garso siuntimas per IP tinklus

Apache

Apache

Apache

API

Application Programing Interface

Programų kūrimo sąsaja

APP

Appletalk

Protokolų rinkinys

Apt-get

Programų valdymo įrankis

*

aptitude

ARP

Address Resolution Protocol

Adresų išsprendimo protokolas

ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network

Pažangiųjų tyrimų projektų agentūros tinklas

ARP Spoofing

ARP Apgavystė

ASP

Application Service Provider

Taikomųjų programų paslaugų teikėjas

ATM

Asynchronous Transfer Mode

Asinchroninis perdavimo režimas

Application Gateway

Programinis šliuzas

Availability

Pateikiamumas

ADSL

ASIMETRINĖ SKAITMENINĖ KLIENTO LINIJA

Accountability

Atsakingumas

Accreditation

Akreditavimas

Accreditation authority

Akreditavimo institucija

Application layer

Taikomasis lygmuo

ASN.1

Abstract Syntax Notation One

Abstrakčios sintaksės žymėjimo sistema 1

Access network

Prieigos tinklas

ADS

Alternate Data Stream

Pakaitinis duomenų srautas

admin

Administrator

Administratorius

ACTA

Anti Counterfeit Trade Agreement

Prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu

AIDE

AIDE

failų vientisumo stebėjimo įrankis

Anonymous

Anonymous

Programišių grupuotė

AWD

Active Web Documents

Aktyvūs Web dokumentai

Anti-virus systems

Antivirusinės sistemos

Design of network traffic encoders

Aparatiniai tinklo srauto šifratoriai

AI

Autentification & identification

Autentifikacija ir identifikacija

Aircrack-ng

Afpakect

AX.25

AX.25 protocol

AX.25 protokolas

Ariadne

Ariadne protocol

Saugus maršrutizavimo protokolas skirtas ad hoc tinklams

ARAN

Authenticated Routing for Ad hoc Networks

Maršrutizavimo protokolas skirtas ad hoc tinklams kiriame panaudota autentifikacija


B

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Basename

BBS

Blum Blum Shub Generator

Blum, Blum, Shub generatorius

BIG-IP

BIG-IP

Didelis-Ip

Biometric authentication

Biometric authentication

Biometriniai duomenys

BlackHat

BlackHat

Juodoji skrybėlė

Blockchain

Blockchain

Blockchain technologija

Bluetooth Security

Bluetooth Security

Bluetooth Technologijos Saugumas

BlueSnarf

BlueSnarf

BlueBug

BlueBug

Mėlinasis vabalas

BlueBugging

BlueBugging

Bluejacking

Bluejacking

Bridge

Bridge

Tinklo tiltas

Brute Force Attack

Grubios jėgos ataka

BT

BitTorrent

Bluetooth saugumas

Bluetooth secure2

"Mėlyno danties" saugumas

BO

buffer overflow

Buferio perpildymas

BotNet

Virusuoti komp. tinkle

BOA

buffer overflow attack

Buferio perpildymo atakos

Burst

Bro

Bro

Pasyvi tinklo stebėjimo sistema

BT

Bluetooth security

Bluetooth saugumas ir jo spragos

BRCTL

Bridge control

Bayesian filter

Bayesian filter

Bajeso Filtras

BLE

Bluetooth Low Energy security

Mažos energijos Bluetooth saugumas


C

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

CSRF

Cross Site Request Forgery

Kryžminis svetainės užklausos klastojimas

CGI

Common Gateway Interface

CGI programavimas

CBC padding attack

CBC priedų ataka

CA

Certificate Authority

Sertifikatų centrai

CD

Collision detection

Susidūrimų (kolizijų) aptikimas

CNAME

Canonical Name

Kanoninis vardas

COMSEC

Communication security

Ryšių saugumas

CALEA

Communications Assistance for Law Enforcement Act

Įstatymas leidžiantis klausytis telefoninių pokalbių slaptosioms tarnyboms

COMPUSEC

Computer security

Kompiuterio saugumas

Capacity

Talpa

CBC

Cipher Block Chaining

Šifruojamo bloko prirakinimas

CC

Common Criteria

Bendrasis kriterijus

CCITT

Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique

Tarptautinis telegrafo ir telefono konsultacinis komitetas

CCMP

Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol

Skaitiklio Rėžimas su Šifravimo Bloko Jungimo Žinutės Autorizacijos Kodu Protokolas

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol

Iššūkio rankos paspaudimo autentifikaijos protokolas

Confidentiality

Konfidencialumas

C-I-A

Confidentiality, Integrity, Availability

Konfidencialumas, vientisumas, pateikiamumas

CDSA

Common Data Security Architecture

Bendra duomenų saugumo architektūra

CDP

Content Delivery Provider

Įvykdytas turinio pristatymas

CIFS

Common Internet File System

Bendra interneto failų sitema

CIR

Committed Information Rate

Virtualaus kanalo duomenų srautas

Cisco-pingball

CDP

Cisco Discovery Protocol

Cisco aptikimo protokolas

Circuit switching

Kanalų komutavimas

*

cmp

Palyginimas

CobiT

Control Objectives for Information and related Technology

Informacijos ir su ja susijusių technologijų valdymo tikslų neoficialus standartas

COM

COM port

Serijinis COM prievadas

Conectionless

Besujungiminė

Connection to the wireless network

Prisijungimas prie bevielių ryšių tinklų

Commwarrior

Ryšio karys

Computer system

Kompiuterių sistema

CLNP

ConnectionLess Network Protocol

Besujungiminis tinklo protokolas

CMM

Capability Maturity Model

Gebos brandos modelis

cp

cp

Linux komanda kopijuoti

CRC

Cyclic Redundancy Check

Cikliškas pertekliškumo patikrinimas

CRAMM

CCTA Risk Analysis and Management Method

Informacijos apsaugos rizikų analizės ir valdymo metodika

CTMC

Continuous Time Markov Chain

Tolydaus laiko Markovo grandinė

cluster

sankaupa

Cypher

Šifras

COCOMO

The Constructive Cost Model

Preliminarus kainos modelis

Cookie poisoning

Sausainių užnuodijimas

Cookie stealing

Slapukų vogimas

CORBA

The Common Object Request Broker Architecture

CRA

Challenge-response Authentication

Įšukio-atsakymo autentifikacija

CRL

Certificate revocation list

Sertifikato panaikinimo sąrašas

CSTVRP

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program

Techninio kompiuterių pažeidžiamumo informuojančioji programa

Dažnų objektų užklausų tarpininkavimo architektūra

Chinese wall model

Kinijos sienos modelis

CAIDA

Cooperative Association for Internet Data Analysis

Bendradarbiaujanti asociacija interneto duomenų analizei

CW

Congestion window

"Susigrūdimo" langas

Core network

Pagrindinis tinklas

CER

Canonical Encoding Rules

Kanoninės kodavimo taisyklės

CTO

Chief Technology Officer

Tinklo technologijų tarnybos vadovas

CEO

Chief Executive Officer

Generalinis direktorius

CPU Ring

Central Processor Unit Ring

Procesoriaus žiedas

CSMA/CD

Carrier sense multiple access with collision detection

CSMA/CD

CSO

Chief security officer

Vyriausias saugumo pareigūnas

Cert Publishers

Sertifikatų publikuotojai

Caching

Podėliavimas

cipher

šifras

Cloud computing security

Debesų kompiuterijos saugumo užtikrinimas

Computers Network Traffic Flow Anomalies

Kompiuterių tinklo paketų srauto anomalijos

Cyber-Social engineering

Kibersocialinių sistemų inžinerija


D

Raidynas

Siūlymas

daemon

Programa veikianti fone

DARPA

The Defense Advanced Projects Agency

JAV gynybos pažangių projektų agentūra

DAC

Discretionary access control

Diskretiška pasiekimo kontrolė

DEGAUSS

Degauss

Išmagnetinimas

DES

Data Encryption Standard

Duomenų šifravimo standartas

DC++

Direct Connect ++

Tiesioginis prisijungimas

DPA

Differential Power Analysis

Diferencinė galios analizė

DP

Dangling pointer

Kabanti rodyklė

DPAA

Differential Power Analysis Attack

Diferencinė galios sąnaudų analizės ataka

Digital Signature

Skaitmeninis parašas

DITSCAP

Department of Defense Information Technology Security Certification and Accreditation Process

Procesas/standartas skirtas užtikrinti informacijos sitemų saugumui

DRP

Disaster Recovery Plan

Sutrikimų atkūrimo planavimas

Distributed firewall

Paskirstytasis tarpsegmentinis ekranas

dst

Destination

gavėjas

Demultiplexing

Demultipleksija

Directory

Katalogas

DNAT

Destination Network Address Translation

Paskirties tinklo adresų keitimas

(DOCSIS) BPI+

(Data Over Cable Service Interface Specification) Baseline Privacy Interface Plus

(Duomenų Perdavimo Per Kabelį Serviso Sąsajos Specifikacija) Pagrindinės Linijos Privatumo Sąsaja Plius

DCE

Distributed Computing Environment

Paskirstyta skaičiavimo aplinka

DMCA

Digital Millennium Copyright Act

Tūkstanmečio skaitmeninių teisių apsaugos aktas

DME

Distributed Management Environment

Paskirstyta valdymo aplinka

Domain Name

Domeno vardas

DNS

Domain Name System

Domenų vardų sistema

DNS spoofing

Domain Name System Spoofing

Domenų vardų sistemos klastojimas

DNStracer

Domain Name System tracer

Domenų vardų sistemos sekėjas

DFS

Distributed File System

Paskirstytų failų sistema

DNSSEC

Domain Name System Security Extensions

Domeno vardo sistemos saugos patobulinimas

DOD

Department of Defense

JAV gynybos departamentas

DOS

Denial of Service

Atsisakymas aptarnauti

DDOS

Distributed Denial of Service

Paskirstyta atsisakymo aptarnauti ataka

Ddos attack types

distributed denial-of-service attack types

paskirstytas atsisakymas aptarnauti budai

Driver

Tvarkyklė

DSL

Digital subscriber line

Skaitmenine kliento linija

DTLS

Descriptive Top-Level Specification

Neformali apibūdinanti aukščiausio lygio specifikacija

DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum

Duplex

Dvipusis

DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing

DVMRP

Distance Vector Multicast Routing Protocol

Nuotolinis vektorinis grupinės transliacijos maršrutizavimo protokolas

DCOM

Distributed Component Object Model

Paskirstytų komponentų objektų modelis

Decomposition

Dekompozicija

DVB-S

Digital Video Broadcasting - Satellite

Skaitmeninis Vaizdo Transliavimas - Palydovas

Detectors

Programos-detektoriai

DVB-S2

Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation

Skaitmeninis Vaizdo Transliavimas - Palydovas - Antroji Karta

DVB-RCS

Digital Video Broadcasting - Return Channel via Satellite

Skaitmeninis Vaizdo Transliavimas - Grįžtamasis Kanalas Per Palydovą

DMZ

Demilitarized Zone

Demilitarizuota Zona

Darknet

Darknet

Tamsusis tinklas

DC

Direct Connect

Tiesioginis sujungimas

DHTML

Dynamic Hyper Text Markup Language

Dinaminė hiperteksto žymėjimo kalba

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas

DONGLE

Aparatinis saugumo raktas

Degaussing

Išmagnetinimas

Data erasure

Duomenų šalinimas

DF

Data fragmentation

Duomenų fragmentacija

DIG

Domain information groper

Domeno informacijos surinkimas

Date

Data

Direct Access

Tiesioginis pasiekiamumas

DOCKER

Docker

Docker

Docker Networking

Docker darbas tinkle

DOCSIS 3.1

Data Over Cable Service Interface Specification

Duomenų Perdavimo Per Kabelį Serviso Sąsajos Specifikacija


E

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

eMule

eMule

eMule

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

Elipsinės kreivės skaitmeninio parašo algoritmas

ECC

Elliptic Curve Cryptography

Elipsinės kreivės kriptografija

ECN

ECN

Kodavimo kontrolės žymėjimas

EAL

Evaluation Assurance Level

Įvertinimo užtikrinimo lygis

EAP

Extensible Authentication Protocol

Autentifikavimo protokolas

Encryption key

Šifravimo raktas

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol Method for GSM Subscriber Identity Module

Išplėstinis atpažinimo protokolo metodas GSM abonento tapatybės moduliui

ECMA

European Computer Manufacturers Association

Europos kompiuterių gamintojų asociacija

env

environment

Echelon

Echelonas

Egress

išeinantis

Electronic signature

Elektroninis Parašas

Encryption

Šifravimas

Endianness

Baitų seka

EK

Endorsement Key

Modulio patvirtinimo raktas

ESP

Encapsulated Security Payload

Inkapsuliuotas saugumo turinys

ESP

IP Encapsulated Security Payload

Šifruotų duomenų inkapsuliacija

ES-ES

End System - End System routing

Maršrutizacija tarp galinių sistemų

ES-IS

End System - Intermediate System routing

Maršrutizacija tarp galinių ir tarpinių sistemų

ECL

Execution Control List

Paleidimų valdymo sąrašas

Ethernet

Ethernet protokolas

EV

Electronic Vaulting

Rezervinis nuotolinis kopijavimas

ETL

Endorsed tools list

Patvirtintas įrankių sąrašas

ETSI

The European Telecommunications Standards Institute

Europos telekomunikacijų stardartų institutas

Enumeration

Informacijos rinkimas

ESMTP

Extended Simple Mail Transfer Protocol

EIR

Excess Information Rate

Pertekliaus informacijos sparta

echo

Teksto eilutės išvedimo komanda

Extranet

Ekstranetas

Ext4

4th extended file system

Ketvirta išplėsta failų sistema

eepSite

End-to-End Protocol Site

Anonimiška svetainė

EF

Išorinė fragmentacija

Išorinė fragmentacija

egrep


F

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

File

Failas

Filters

Programos - filtrai

FAT

File Allocation Table

FCS

Frame Check Sequence

Kadro patikrinimo rezultatas

FC

Fiber Channel

Optinė skaidula

Failover

Funkcijų perėmimas atsiradus klaidai

FDDI

Fiber Distributed Data Interface

Skaiduloje paskirstytų duomenų sąsaja

FGREP

FGREP

Paieškos komanda FGREP

FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum

Dažnius keičiantis išplėstojo spektro metodas

Facebook security

Facebook saugumas

FIN

Finish

pabaiga

FIN, Xmas, Null Scan

FIN, "Kalėdų eglutės", Null žvalgos

Fragmentation

fragmentacija

Frame

kadras

FTAM

File Transfer Access and Management

Failų perdavimas, prieiga ir valdymas

Full-duplex

Vienalaikis dvipusis ryšys

FTLS

Formal Top-Level Specification

Formali aukščiausio lygio specifikacija

FTP

File Transfer Protocol

Failų persiuntimo protokolas

FTTB

Fiber To The Building

Skaidula iki pastato

FTTC

Fiber To The Curb

Skaidula iki spintos

FTTH

Fiber To The Home

Skaidula iki namų

fw

Firewall

tarpsegmentinis ekranas

Flow Control

srauto kontrolė

Network Congestion

tinklo susigrūdimas

Windowing flow Control

srauto kontrolė naudojant TCP lango dydžio keitimą

FPKIA

Federal public key infrastructure architecture

federalinio viešojo rakto infrastruktūros architektūra

FPGA-based Cryptography

FPGA kriptografija

FPGA Cryptographic Library Design

FPGA kriptografinės bibliotekos sandara

F5

F5

F5 įrenginiai

Freenet

Freenet

Nemokamas tinklas

fsck

file system check

failų sistemos tikrinimas

|| || File deletion || Failų trynimas ||

Fingerprinting

Fingerprinting


G

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Gateway

Vartai

GPRS

GPRS

GPRS

GAN

Global Area Network

Visuotinis tinklas

Gbps

Gigabits per second

Gigabitai per sekundę

Gingermaster

-

GET

GET

Gauti

GSS-API

Generic Security Service Application Program Interface

Bendra saugumo paslauga

GRE

Generic Routing Encapsulation

Bendroji maršrutizavimo inkapsuliacija

Grey Hat

Grey Hat

Pilka Skrybėlė

GREP

Global / Regular Expression Print

Globalių - reguliarių išraiškų spausdinimas

GINA

Graphic Identification and Authentication

Grafinė identifikacija bei autentifikacija

Group Schema Admin

Grupės Schema administratorius

Glitch attack

trukdžių ataka

IORB

General Inter-ORB Protocol

GREP

function grep

GCM

Galois/Counter Mode

GUID

Globally Unique Identifier

Globalus Unikalus Identifikatorius


H

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Hacker

Hacker

Programišius

Hash

Hash function in SSL

Maišymo protokolas

HASP

Hardware Against Software Piracy

Aparatinis saugumo raktas prieš programinės įrangos piratavimą

Header

antraštė

HERF attack

High Frequency Radio Frequency

Didelės energijos radijo dažnių ataka

HIDS

Host Intrusion Detection System

Mazgo atakų atpažinimo sistema

HIPS

Host Intrusion Prevention System

Sistemine isibrovimų apsaugojimo sistema

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act

Sveikatos draudimo portalas ir atsiskaitymo reguliavimas

Hybryd Gateways

Hibridiniai vartai

Hop

šuolis

Hashing password

Host

Mazgas

Header

Antraštė

HRU

Harrisono, Ruzzo ir Ullmano saugumo modelis

HVAC

heating, ventilating, and air condicioning

Šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistema

.htaccess

configuration file .htaccess

konfigūracinis failas .htaccess

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

Hypertekstų persiuntimo protokolas

Hamatchi

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

Hypertekstų persiuntimo protokolas su saugia sąsaja

Hub

Koncentratorius

*

hosts

Honeypot

Medaus puodynė

Honeynet

Medaus tinklas

Honeytokens

Medaus ženklai

HSP

Hosting Service Provider

Puslapių talpinimo paslaugos

HKLM

HKEY Local Machine

Windows OS Registro skiltis HKLM

HDLC

High-Level Data Link Control

Aukšto lygio duomenų susijungimo kontrolė

Hyper-V

Hyper-V security

Hyper-V saugumas

HTML

Hyper Text Markup Language

Hiperteksto žymėjimo kalba

Hydra

Hydra THC

Hydra THC


I

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

IKEE

IKEE

IKEE

ISDN

Integrated services digital network

Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas

I3P

Institute for Information Infrastructure Protection

Informacijos infrastruktūros apsaugos institucija

IAC

Internet Access Controller

Interneto prieigos valdiklis

IANA

Internet Assigned Numbers Authority

ICF

Internet Connection Firewall

Interneto ryšio užkarda

ICMP

Internet Control Message Protocol

Interneto valdymo žinučių protokolas

ICP

Internet Content Provider

Internetinio turinio tiekėjas

ICS

Internet Connection Sharing

Interneto ryšio dalijimasis

ICV

Integrity Check Value

Vientisumo patikrinimo vertė

IDRP

Inter Domain Routing Protocol

Tarpdomeninio maršrutizavimo protokolas

IDS

Intrusion Detection System

Atakų atpažinimo sistema

IE

Internet Explorer

Interneto naršyklė

IETF

Internet Engineering Task Force

Interneto kūrimo darbo grupė

ifconfig

interface configurator

sąsajos nustatymas

IGMP

Internet Group Management Protocol

Interneto narystės grupėje protokolas

Intranet

Intranetas

Inetd daemon

Inetd daemon

Inetd demonas

IPTV

Internet Protocol Television

Interneto Protokolo Televizija

ISM

industrial, scientific and medical band

industrinė, mokslinė ir medicinos dažnių juosta

ISSO

Information Systems Security Officer

Informacinių sistemų saugumo vadovas

Infrastructure master

Infrastruktūros valdytojas

Interface

Sąsaja

information system

Informacinė sistema

IRC

Internet Relay Chat

Ryšio protokolas gyvam bendravimui internete

Interoperability

sąveikumas

IP

Internet Protocol

Interneto protokolas

IPS

Intrusion Prevention System

Atakų prevencijos sistema

IPsec

Internet Protocol Security

Interneto protokolo sauga

IPv6

IPv6

IPv6 protokolas

IPv6 header

IPv6 header

IPv6 antraštė

ICMPv6

ICMPv6

IP camera

IP kamera

IP tunelling

IP tunelling

IP tunelis

IPv6 tunnel

IPv6 tunelis

IPv6 tunelis

IPv6 privacy issues

IPv6 privatumo problemos

Iptables

IP lentelės

IPX

Internetwork Packet Exchange

Tarptinklinis paketų mainų protokolas

ISACA

International Professional Association

Informacinių sistemų audito ir valdymo asociacija

ISC2

The International Information Systems Security Certification Consortium

Tarptautinių informacijos sistemų apsaugos atestacijos konsorciumas

ISAKMP

Internet Security Association and Key Management Protocol

Interneto saugumo asociacijų ir raktų valdymo protokolas

ISN

Initial Sequence Number

Paketų eiliškumo numeris

ISP

Internet Service Provider

interneto paslaugų tiekėjas

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

Informacinių technologijų infrastruktūros biblioteka, standartas

Incapsulation

inkapsuliacija

ITSEC

Information Technology Security Evaluation Criteria

Informacinių technologijų saugumo vertinimo kriterijus

ITU

International Telecommunication Union

Tarptautinė Telekomunikacijos Sąjunga

IKE

Internet Key Exchange

Interneto raktų apsikeitimo protokolas

IKEv2

Internet Key Exchange version 2

Interneto raktų apsikeitimo protokolas versija 2

IPPM

IP Performance Metrics

IP Atlikimo Metrika

IX

Internet Exchange

Interneto mainų punktas

ISO27001

ISO / IEC 27001:2005

ISO / IEC 27001:2005

ISO/IEC 27002

ISO/IEC27002

ISO/IEC 27002:2009

ISO27004

ISO / IEC 27004:2009

ISO / IEC 27004:2009

ISO27005

ISO / IEC 27005:2008

ISO / IEC 27005:2008

Intego VirusBarrier

iOS 5

Image Watermarking

Informacijos slėpimas paveikslėliuose

I2PTunnel

Invisible Internet Project Tunnel

Nematomo interneto projekto tunelis

IRDP

ICMP Router Discovery Protocol

ICMP maršrutizatoriaus atpažinimo protokolas

IP helper addressing

IP helper addressing

IP pagalbinė adresacija

Išmanioji kortelė

išmanioji kortelė

išmanioji kortelė

IF

Internal fragmentation

Vidinė fragmentacija

IS

Information security

Informacijos sauga,virusai

ISK

Information security in computer

Informacijos sauga kompiuteryje

Iphone beckup analyzer

Iphone atsarginių duomenų analizatorius

iOS aplikacijų saugumas

iOS

iOS saugumas


J

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

job

jitter

drebėjimas

JRE

Java Runtime Environment

Java darbinė terpė

Jailbreakme

Joomla!

Content Management System (CMS) Joomla

Turinio Tvarkymo Sistema (TTS) Joomla

JSST

Joomla! Security Strike Team

Joomla! saugumo priežiūros komanda


K

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

KMP

Key Management Protocol

Raktų valdymo protokolas

key

raktas

Keylogger

Klaviatūros šnipai

KAD

KAD Network

KAD tinklas

Kerberos

Kerberos protokolas

KDC

Key Distribution Center

*

kill

KPI

Key Performance Indicator

Raktinis Veikimo Indikatorius

KGI

Key Goal Indicator

Raktinis Tikslo Indikatorius

KeeLoq

KeeLoq

Šifravimo algoritmas

KERNEL

Kernel-mode

Branduolio režimų tvarkyklė

KK

Quantum cryptography

Kvantinė kriptografija

KISS

Keep It Simple, Stupid protocol

Nesudėtingas protokolas skirtas valdyti terminal mazgų kontrolerį


L

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

-L

List

Sąrašas

L2F

Layer 2 Forwarding

Little-endian

Didėjantys baitai

LAN

Local Area network

Vietinis tinklas

LB

Load Balancer

Apkrovos išlygintuvas

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Lengvasvorio katalogo prieigos protokolas

LCG

Linear Congruential Generator

Tiesinis kongruentinis generatorius

LLC

Logical Link Control

Loginio sujungimo kontrolė

Logic Bomb

Logic Bomb

Logini bomba

LSP

Label Switched Path

Žymėtų paketų komutavimo kelias

LSR

Label Switching Router

Žymėtus paketus komutuojantis maršrutizatorius

L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol

*

less

LM

Lan manager

Tinklo valdiklis

LUA

Limited User Account

Ribotų privilrgijų naudotojas

LCP

Link Control Protocol

Susijungimo valdymo protokolas

LS

funkction ls

informacijos apie failus ir katalogus išvedimas

LWM2M

lwm2m

Lengvasvoris M2M protokolas

Libpcap

LastPass


M

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

MAC

Media Accfhdhess Control

terpės pasiekimo kontrolė

MIPv6

Mobile Internet Protocol version 6

MAC

Mandatory Access Control

Mandatinė pasiekimo kontrolė

MAC

Message Authentication Codes

Žinutės tikrumo kodas

Magnet Link

Magnetinė nuoroda

Magnetic Tapes

Magnetinės juostos

Mail Gateway

Elektroninio pašto sąsaja

MIME

Multipurpose Internet Mail Extension

MIMO

Multiple-input and Multiple-output

Mesh

Tinklelis

Mac OS X security

Mac OS saugumas

Mainframe

Centrinis kompiuteris

MD5

Message-Digest algorithm 5

žinutės santraukos algoritmas

MDAC

Microsoft Data Access Components

Microsoft duomenų pasiekimo komponentai

MeeGo

MeeGo

MSF

Metasploit Framework

Metasploit struktūrinė programa

MGCP

Media Gateway Control Protocol

MMS

Military Message System

Karinių žinučių sistemos saugumo modelis

mod_ssl

Secure Sockets Layer Module

Saugiųjų jungimų lygmens protokolo modulis

MOSPF

Multicast extensions to OSPF

OSPF protokolo plėtinys skirtas grupiniam transliavimui

mod_security

Security Module

Apsaugos modulis

mod_auth mod_access

Authentication and Access Control Modules

Tapatumo nustatymo ir prieigos kontrolės moduliai

Mount

Failų sistemos prijungimas

MPLS

Multiprotocol Label Switching

MPLS VPN

MPLS-based virtual private networks

MPLS technologija pagrįsti virtualūs privatus tinklai

MS-CHAP

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol

Microsoft iškviesto rankos paspaudimo autorizavimo protokolas

MSS

Maximum Segment Size

Maksimalus segmento dydis

MSSQL

Microsoft realiacinė SQL duomenų bazė

MSK

Master Session key

Šeimininko sesijos raktas

MSMQ

Microsoft Message queueing

Microsoft paraiškų eiliškumas

MySQL

MWT

Maximal Wait Time

Maksimalus laukimo laikas

Multicast

Grupinis transliavimas

Multiplexing

Multipleksavimas

MX

Mail Exchanger

Pašto serveris

Multihoming

Multihomingas

Multilayer approach

Daugelio lygmenų traktuotė

MBR

Master Boot Record

pagrindinis įkrovos įrašas

MTTF

Mean Time To Failure

Neišvengiamas (arba vidutinis) laikas iki elemento gedimo

MTP

Media Transfer Protocol

Pranešimų perdavimo protokolas

MS-CHAPv2

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2

Microsoft "Challenge Handshake" autentifikavimo protokolo antra versija

MSISDN

Mobile Subscriber ISDN Number

Vartotojų identifikavimas

MSSF

Mobile Simplified Security Framework

Supaprastinta mobilioji saugumo sistema

MODB

Modbus protocol

Modbus protokolas

MITM

Meet in the middle attack

Susidūrimas viduryje

MALW

Malware

Kenkėjiškos programos

MANET

Main aspects of Mobile ad hoc network

Mobilaus ad hoc tinklo pagrindiniai aspektai


N

Raidynas

Siūlymas

Network layer

Tinklinis lygmuo

NAC

Network Access Control

Tinklo prieigos kontrolė

NAP

Network Access Protection

Tinklo prieigos apsauga

NAT

Network Address Translation

Tinklo adresų transliacija

NCSC

National Computer Security Center

JAV nacionalinis kompiuterių saugumo centras

NED

NEtwork Description

Tinklo aprašymo kalba

NFS

Network File System

Tinklo failų sistema

NfSen

NfSen programinis paketas

NetFlow analizuojanti programa

NIACAP

National Information Assurance Certification and Accreditation Process

Nacionalinis informacijos patikimumo sertifikavimo ir akreditavimo procesas

NIDS

Network Intrusion Detection System

Tinklo atakų atpažinimo sistema

NIPS

Network Intrusion Prevention System

Tinklo isibrovimų apsaugojimo sistema

NIST

National Institute of Standards and Technology

JAV nacionalinis standartų ir technologijos institutas

NLSP

Network Layer Security Protocol

Tinklo lygmens saugumo protokolas

NPDU

Network protocol Data Unit

Tinklinio protokolo duomenų vienetas

NTISSD

National Telecommunications and Information Systems Security Directive

Nacionalinis telekomunikacijų ir informacinių sistemų apsaugos direktyva

NS

Name Server

Vardų serveris

NSA

National Security Agency

JAV nacionalinė saugumo agentūra

NSAP

Network Service Access Point

Tinklo paslaugų prieigos taškas

NSLOOKUP

Query the DNS for resource records

Administravimo komanda kuri leidžia užklausti DNS sistemą

NSDU

Network Service Data Unit

Tinklo paslaugų duomenų vienetai

NSEC3

Next-Secure record version 3

Sekantis saugus įrašas, trečia versija

NTFS

New Technology File System

Naujos technologijos failų sistema

NTLM

NT LAN Manager

NT tinklo tvarkytojas

Null scan

*

ntop

ntop

NCP

Network Control Protocol

Tinklo valdymo protokolas

NLB

Network Load Balancing

Tinklo apkrovos balansavimas

NFC

Near Field Communication

Artimojo lauko komunikacijos technologija

Non-atomic dycription attack

Nevienalyčio dešifravimo ataka

nfq

Ncrack

Ncrack

Ncrack


O

Raidynas

Siūlymas

ODBC

Open Database Connectivity

Tipiškas tvarkyklių panaudojimo atvejis

OpenDNS

OpenDNS

OSI

Open System Interconnection

Atvirųjų sistemų tinklų sujungimas

OS

OS

OSSTMM

Open Source Security Testing Methodology Manual

Atviro kodo saugumo testavimo metodika (AKSTM)

OSPF

Open Shortest Path First

pirmo atviro trumpiausio kelio

Owner

Sąvininkas

Other

Kiti


P

Raidynas

Siūlymas

Physical layer

Fizinis lygmuo

Penetration test

Įsilaužimo galimybės įvertinimas

PHP

PHP hypertext preprocessor

PHP skriptinimo kalba

PAC

Privilege attribute certificate

Privilegijos atributų sertifikatas

PAC

Password attempts counter

Slaptažodžio bandymo skaitiklis

PAN

Personal Area Network

Asmeninis tinklas

PAP

Password Authentication Protocol

Autorizavimosi slaptažodžiu protokolas

PCI

Payment Card Industry

Mokėjimo kortelių pramonė

PCR

Platform Configuration Registers

Platformos konfigūracijos registrai

PBX

Private branch exchange

Privatus telefonų tinklas

PDC

PDC emulator

PDC emuliatorius

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol

Apsaugotas išplėsto autorizavimosi protokolas

PER

PER

Pakeinio kodavimo taisyklės

Piconet

Piconet

8-ių aktyvių įtaisų Bluetooth tinklas

PIR

Peak Information Rate

Maksimalus bitų srautas

PIM

Protocol Independent Multicast

Nepriklausomas daugiaabonenčio transliavimo protokolas

PIM-SM

Protocol Independent Multicast - Sparse Mode

Nuo protokolų nepriklausomas grupinis transliavimas praretintam režimui

PKM

Privacy and Key Management Protocol

PKM autorizacijos protokolas

PNAC

Port-Based Network Access Control

Prievadų valdymu paremta tinklo prieigos kontrolė

Principle of least privilege

Mažos privilegijos principas

Packet

paketas

Payload

užpildas

POE

Power over ethernet

Elektros energija per ethernet

POE 802.3bt

PoE and 802.3bt

Energijos tiekimas Ethernet ir 802.3bt

POD

Ping of death

Mirtina ataka

POP

Point of Presence

Buvimo taškas

POP

Philosophy of Protection

Apsaugos filosofija

POP

Post Office Protocol

Pašto paslaugos protokolas

Port security

Prievado saugumas

POST

POST

Skelbti

PRBS

Pseudorandom binary sequence

Pseudoatsitiktinė dvejetainė seka

PRNG

Pseudorandom number generator

Pseudoatsitiktinis skaičių generatorius

Port

prievadas

Port forwarding

prievadų nukreipimas

privilege

privilegija

PDU

Protocol Data Unit

Protokolo duomenų vienetas

PPTP

Point to Point Tunneling Protocol

PPV

Pay-per-view

Mokėti už peržiurėjimą

Public Key Authentication

Viešojo rakto autentifikacija

Public Key Infrastructure

Viešojo rakto infrastruktūra

Public Key cryptography

Viešojo rakto kriptografija

*

ping

Purge

Valymas

PSH

push

stumti

PSK

Pre-shared Key

Iš anksto padalintų raktų metodas

PTR

Pointer

Rodyklė

Presentation layer

Pateikimo lygmuo

Peering

Tarpusavio apsikeitimas abipuse nauda

Protocol

Protokolas

Protocol stack

Protokolų rinkinys

PDV

Packet Delay Variation

Paketų vėlavimo kitimas

PPP

Point to Point Protocol

Taškas į tašką protokolas

P2P

Peer to peer

Lygiarangiai

Proxy

Proxy server

Įgaliotasis serveris

PGP

Pretty good privacy

Gana geras privatumas

PSTN

Public Switched Telephone Network

Bendras perjungiamasis telefono tinklas

Phishing

Fišingas


Q

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

QoS

Quality of service

paslaugos kokybė

Queueing network systems optimization

Queueing network systems optimization

Masinių aptarnavimo sistemų optimizavimas

Quantile

kvantilis

QCRC

Quantum Computer resistant cryptography

Kvantiniams kompiuteriams neįveikiama kriptografija

QR code

QR code

QR kodas


R

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

RAID

Redundant Array of Inexpencive Disks

Perteklinė kietųjų diskų pasistemė

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service

Nuotolinės autentifikacijos ir vartotojų prisiskambinimo paslauga

RARP

Reverse Address Resolution Protocol

Atvirkštinis Adresu Sprendimo Protokolas

Rapidshare

RBAC

Role Based Access Control

Vaidmenimi pagrįsta valdymo kontrolė

RC2

RC2

RC2

RC4

RC4

RC4

RC5

RC5

RC5

RDBVS

Relational database management system

Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos

Reboot

reboot

perkrauti

redirect

redirect

Peradresuoti

reassemble

surinkti

RID

RID master

RID valdytojas

Home Router Security

Namų maršrutizatorių saugumas

RIP

Routing Information Protocol

Maršrutizacijos informacijos protokolas

Ring

Žiedas

*

rm

RSA

Rivest-Shamir-Adleman

Rivestas-Šamiras-Adlemanas

RoIP

Radio over Internet protocol

Radijo per internetą protokolas

Rootkit

Rootkit

šakninis rinkinys

Route

Route

Maršrutas

Router

Maršrutizatorius

RST

reset

nutraukti

RNG

Random Number Generator

Atsitiktinių skaičių generatorius

Routing

Maršrutizavimas

Resolver

Reverse DNS lookup

Record caching

RTSP

Real time stream protocol

Realaus laiko transliavimo protokolas

RTMP

Real Time Messaging Protocol

Realaus laiko pranešimo protokolas

RTT

Round-trip time

Pirmyn-atgal laikas

RTO

Recovery Time Objective

Atstatymo laikas

RPO

Recovery Point Objective

Atstatymo taškas

RS - 232

RS-232

RS - 232

RS - 422

RS-422

RS - 422

RS - 485

RS-485

RS - 485

root

root

Šakninis naudotojas

RSN

Robust Secure Network

Patikimo Saugumo Tinklas

RSNIE

Robust Secure Network Information Element

Patikimo Saugumo Tinklo Informacijos Elementas

RSNA

The Robust Security Network Association

Patikimo Saugumo Tinklo Asociacija

RRPP

Rapid Ring Protection Protocol

RSF

Robotic safety functionality

Robotų saugos funkcijos

RFS

Reiser file system

Reiser failų sistema

RTP

Real-Time Transport Protocol

Realaus laiko transporto protokolas

RFID

Radio-frequency identification

Radijo dažnio identifikavimo technologija

Rainbow Tables

Vaivorykštės lentelės


S

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Salted Password Hashing

Stylometry

Stilometrinė analizė

SOP

Same Origin Policy

Tos pačios kilmės politika

Scareware

Gąsdinančios programos

SA

Security Association

Saugūs susijungimai

Salt

Druskinimas

Skiddy

Script Kiddie

Neišmanėlis programišius

Sandbox

Smėlio dėžė

SESSION

SESSION

SEZONAS

SAMP

Security Association Management Protocol

Saugumo sąryšių valdymo protokolas

SKYPE

Skype

Skype

SAM

Software Asset Management

Programinės įrangos valdymas

SAN

Storage Area Network

Duomenų saugojimo tinklas

SAP

Security Association Protocol

Saugumo asociacijų protokolas

SAP

Service Advertisement Protocol

Tinklo paslaugų protokolas

SC

Serial Communication

Nuosekliosios sąsajos

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

Dispečerinė kontrolė ir duomenų surinkimas

S/MIME

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions

Script

Scenarijus

Script kiddies

Pradendantieji piktavaliai

SDE

Secure Data Exchange

Saugaus pasikeitimo duomenimis lygmuo

SDP

Service Distribution Point

Paslaugos paskirstymo taškas

SDNS

Secure Data Network System

Saugi duomenų tinklų sistema

SecuROM

SecuROM

Sony DRM sistema

*

sed

Session hack

Sesijos perėmimas

Skype

Skype Protocol

Skype protokolas

Seed

Sėkla

Segment

segmentas

Sequence

seka

Session Authentication

Sesijos autentifikacija

Session

Sesija

SEM

Security Event Management

Saugumo Įvykių Valdymas

SecurID

RSA SecurID

Vartotojų autentifikavimas

SIEM

Security Information and Event Management

Saugumo Informacijos ir Įvykių Valdymas

Signcryption

Kodavimas su parašu

SIP

Session Initiation Protocol

seanso inicijavimo sąsaja

SHA

Secure hash algorithm

Saugus sklaidos algoritmas

SHOUTcast

SHOUTcast authhash management

SHOUTcast authhash valdymas

SHOUTcast Cipher Key Exchange and Authentication

SHOUTcast šifro rakto apsikeitimas ir autentifikavimas

SPAA

Simple Power Analysis Attack

Paprastoji galios sąnaudų analizės ataka

SK

Session Key

Sesijos raktas

SMA

Security Management Agent

Saugumo valdymo agentagentas

SMACK

Simplified Mandatory Access Control Kernel

Supaprastinta privalomoji branduolio prieigos kontrolė

Smart Card

Smart Card

Išmoningoji kortelė

SideJacking

SideJacking

SMTP

Simple Mail Transfer Protokol

Paprastasis pašto perdavimo protokolas

SE

Social Engineering

Socialinė inžinerija

SNAT

Source Network Address Translation

Išeities tinklo adresų keitimas

SNMP

Simple Network Managment Protocol

Paprastasis tinklo valdymo protokolas

Sniffing

Paketu peremimas

SOA

Start of authority

Autoriteto pradžia

SORT

Sort

Rūšiavimas

SOX

Simple Outline XML

Supaprastintos struktūros XML

Spyware

Šnipinėjanti programa

SRK

Storage Root Key

Subnet

Subnet

Potinklis

SRV

Service record

Paslaugų įrašas

Sreened Subnet

Pridengiantis potinklis

STUN

Session Traversal Utilities for NAT

NAT‘ui skirta sesijų trasavimo priemonė

SLA

Service level agreement

Paslaugų lygio susitarimas

SSH

Secure Shell

"Saugus apvalkalas"

Statefull & stateless

SFTP

SSH File Transfer Protocol

SSH naudojantis bylų perdavimo protokolas

SCP

Secure Copy

Saugaus kopijavimo protokolas

SSL

SSL sertificates

SSL sertifikatų tipai

SSL 3.0 vulnerability

SSL 3.0 pažeidžiamumas

SSL/TLS

SSL vs TLS

SSL ir TLS palyginimas

SSO

Single Sign-On

prisijungimas

STP

Spanning tree Protocol

Dengiančio medžio protokolas

SF

Safety fieldbus

Saugos relės

SOAP

Simple Object Access Protocol

Paprastasis objektų pasiekimo protokolas

SQLi

SQL injections

SQL injekcijos

SIR

Sustained Information Rate

Vidutinė sparta ilgame periode

*

Snort

Source

šaltinis

Stop authentication trapping

Neautentifikuoti pertraukties pranešimai

Strong authentication

Stipri autentifikacija

SP3

Security Protocol 3

Saugumo protokolas 3

SP4

Security Protocol 4

Saugumo protokolas 4

SPX

Sequenced Packet Exchange

Paketų sekų mainų protokolas

SS7

SS7

SS7 signalizacija

Star

Žvaigždė

SQL

Structured Query Language

Struktūrinė užklausų kalba

Switch

Komutatorius

SPI

Stateful packet inspection

Paketų būvio stebėjimas

SYN

Synchronization

sinchronizacija

SYN Scan

SYN žvalga

Sweep

Switching

Paketų perdavimas

Session layer

Sesijos lygmuo

SRTT

Smooth round-trip time

Suapvalintas pirmyn-atgal laikas

Stub network

Stub tinklas

Service interface

Paslaugų sąsaja

Spread-Spectrum Method

Išskleisto spektro metodas

Squid

Squid

Steganography

Steganografija

StuxNet

SlickLogin

SLSP

Secure Link State Routing Protocol

Saugaus maršrutizavimo protokolas ad hoc tinklams sukurtas rementis jungties būsenos (link state) protokolais


T

Raidynas

Siūlymas

tail

tail

Uodega

Target

tikslas

TAA

Timming analysis attack

Laiko analizės ataka

Trusted Boot

Patikimas sistemos paleidimas

Tiger

TAR

Unix saugumo įrankis

T

Trailer

Galutinė paketo dalis

TCB

Trusted Computer Base

Patikimų kompiuterių pagrindo struktūra

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP protokolų rinkinys

TCP connection

TCP connection

TCP susijungimas

TCP connect() Scan

Pilno TCP susijungimo žvalga

tcpdump

tcpdump

tcpdump

TCP segment

TCP segment

TCP segmentas

TCP Wrappers

TCP Wrappers

TCP Wrappers

TEKMIB

Traffic Encription Key Management Information Base

Srauto kodavimo raktų valdymo informacijos bazė

Telnet

Telnet

Telnet nuotolinis sujungimas

TEMPEST

Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology

Kompromituojančios spinduliuotės saugumo tyrimai

Terminal

Terminalas

Teredo

Teredo protocol

Teredo protokolas

THC Hydra

THC Hydra

THC Hydra

Tide protocol

Tide protokolas

Tier

Pakopa

Tiger

Tiger

Unix saugumo įrankis

Timeout

skirtojo laiko pabaiga

Timing attack on MAC verification

Laiko ataka MAC patvirtinime

Three-Way Hanshake

Trigubas rankos paspaudimas

TGS

Ticket Granting Service

Liudijimo teikimo paslauga

TCACS

Terminal Access Controller Access Control System

Terminalinis pasiekimo valdiklis ir pasiekimo kontrolės sistema

TKIP

Temporal Key Integrity Protocol

Laikino rakto vientisumo protokolas

TLSP

Transport Layer Security Protocol

Transporto lygmens saugumo protokolas

TCSEC

Trusted Computer System Evaluation Criteria

Patikimų kompiuterių sistemų vertinimo kriterijus

TLD

Top-Level Domain

Aukščiausio lygio domenas

TLS

Top Level Specification

Aukščiausio lygio specifikacija

Token Ring

Žymėtasis žiedas

Topology

Topologija

Transport Layer Security protocol 1.0 vulnerabilities

Transporto lygmens protokolo 1.0 pažeidžiamumai

TTL

Time to Live

Gyvavimo laikas

Throttling

Kompiuterio ryšio su tinklu valdymas

Traffic flooding attack

Srauto perpildymo atakos

Two-factor authentication

Dviejų faktorių autentifikacija

TRACEROUTE

Traceroute

Maršruto stebėjimas

Transport layer

Transporto lygmuo

Transport network

Transporto tinklas

TPM

Trusted Platform Module

Patikimos platformos modulis

Transport service

Transporto paslauga

Network protection from lightning

Tinklo apsauga nuo žaibo

Two-key 3DES

Triple DES with Two Keys

Trigubas DES su 2 raktais

Three-key 3DES

Triple DES with Three Keys

Trigubas DES su 3 raktais

Two-keys 2DES

Double DES with Two Keys

Dvigubas DES su 2 raktais


U

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

UDP Scan

UDP žvalga

Unauthorized Write Access

Neautentifikuotas įrašymo leidimas

Unicast

Unicast address

Unikalus adresas

UPS

Uninterruptible Power Supply

Rezervinis maitinimo šaltinis

URG

Urgent

skubus

URL

Uniform Resource Locator

Bendra resursų nuoroda

URI

Uniform Resource Identifier

Bendras resursų identifikatorius

URN

Uniform Resource Name

Bendras resurso pavadinimas

UDP

User Datagram Protocol

Vartotojų datagramų protokolas

UDP flooding

User Datagram Protocol flooding

Vartotojų datagramų protokolo paketų užtvindymas


V

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Van Eck Phreaking

Van Eck Phreaking

Van Eck'o Pasiklausymas

VWS

Virtual Web Server

Virtualus žiniatinklio serveris

VLAN

Virtual Local Area Network

Virtualus vietinis tinklas

VPN

Virtual Private Network

Virtualus privatus tinklas

VTP

VLAN Trunking Protocol

VLAN magistralės dalijimo protokolas

VOIP

Voice over internet protocol

Balso perdavimas interneto protokolu

vShield App

vShield App

vShield App

vShield Edge

vShield Edge

vShield Edge

vShield Endpoint

vShield Endpoint

vShield Endpoint

VOD

Video on demand

Vaizdo įrašas pagal reikalavimą


W

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

WAN

Wide Area Network

Platusis tinklas

WAP

Wireless Application Protocol

Beveilis paraiškos protokolas

Worm

Kirminas

Web

Žiniatinklis

WFCSR

Windows Firewall Connection Security Rules

Windows ugniasienės ryšio saugumo taisyklės

www

World Wide Web

Pasaulinis žiniatinklis

Wi-Fi

Wireless Fidelity

Belaidis nelicenzijuojamas ryšys

Wireless

Belaidis

Wifite

Wi-Fi dekodavimo programų rinkinys

WSUS

Windows server updates services

Windows serverio patobulinimų servisas

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access

Belaidis WiMAX ryšys

WPA

Wi-Fi Protected Access

Bevielio tinklo prieigos saugumas

WPA Protocol

WPAprotocol

Bevielio tinklo prieigos saugumo protokolas

WPAN

Wireless Personal Area Network

Bevielis asmeninis tinklas

WPS

Wi-Fi Protected Setup

Bevielio tinklo saugumo protokolas

WINS

Windows Internet Name Service

Windows interneto vardų serveris

WTLS

Wireless Transport Layer Security

WAP saugumo sluoksnis

WTO

World Trade Organization

Tarptautinė prekybos organizacija

WIPO

World Intellectual Property Organization

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija

:wq

vi editor command :wq

vi redaktoriaus komanda :wq


X

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

X.400

X.400

X.400

X.500

X.500

X.500

X.509

X.509

X.509

Xterm

Xmas tree scan

Kalėdų eglutės žvalga

XER

XER

XML kalbos kodavimo taisyklės

XMPP

Extensible Messaging and Presence Protocol

Prailgintų žinučių ir pokalbių protokolas

XSRF

Cross-site request forgery

Svetainės užklausų klastojimas

XSS

Cross-site scripting

Įterptinių komandų atakos

XTEA

XTEA

XTEA algoritmas

XZS

Cross-zone scripting

Svetainės dalies įterptinių komandų atakos

XHTML

eXtensible HyperText Markup Language

išplečiama hiperteksto žymėjimo kalba

XFS

XFS

X failų sistema

X.25

X.25 protocol

X.25 protokolas


Y

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

YubiKey


Z

Raidynas

Siūlymas

Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

ZCAT

Expands a compressed file

Failų išskaidymas

ZKP

Zero-Knowledge Proof

Nulinio žinojimo įrodymas

ZSK

Zone Signing Keys

Zoniniai pažymėjimo raktai

ZigBee

Bevielio duomenų perdavimo protokolas

ZGREP

Search compressed files for a RegExp

RegExp paiška arhyvuose

ZeuS

ZeuS (Trojan horse)

ZeuS (trojano arklis)Raidynas

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z